Instalacje

Wymiana pieca gazowego a pozwolenie na budowę

Wymiana pieca gazowego

Pracami remontowymi nazywamy często działania, które w świetle przepisów prawa remontem wcale nie są i wymagają uzyskania stosownego pozwolenia. Niestety wiedza na temat tego, co wolno, a czego nie wolno wykonywać (bez pozwolenia) we własnym budynku oraz jego otoczeniu wciąż jest bardzo niska. W praktyce wygląda to tak, że wiele prac odbywa się bez pozwolenia, choć w rzeczywistości należało wystąpić o jego wydanie. Czy wymiana pieca gazowego również jest taką czynnością?

Czym jest remont budynku?

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego poprzez pojęcie „remont” rozumie się „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w świetle przepisów obiekt budowlany stanowi jedność z wykonanymi wewnątrz instalacjami i urządzeniami technicznymi, do których należy zaliczyć również piec centralnego ogrzewania, w tym piec gazowy.

Wymiana pieca gazowego na nowe urządzenie grzewcze

Wymiana kotła gazowego, czyli urządzenia technicznego stanowiącego integralną część obiektu budowlanego może być zakwalifikowana jako remont, a przecież remont obiektu budowalnego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Jeżeli właściciel zamierza wymienić piec na nowy, to tego typu roboty budowlane nie będą wymagać pozwolenia na budowę. Wymagane będzie natomiast zgłoszenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania takich prac. Dokładnie reguluje to art. 29 ust. 2 pkt 1 pr. bud., który mówi, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych, polegających na remoncie urządzeń budowlanych. Kolejny przepis – art. 30 ust. 1 pkt 2 pr. bud. Mówi z kolei, że roboty takie wymagają jedynie dokonania zgłoszenia.

Montaż nowego urządzenia grzewczego

Cechami charakterystycznymi gazu są łatwopalność i wybuchowość, dlatego wszelkie urządzenia na gaz powinny być montowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Najlepiej, jeśli zadanie, jakim jest wymiana pieca gazowego zostanie wykonane przez doświadczoną firmę instalatorską (profesjonalną firmę w Bielsku-Białej znajdziesz tutaj).

Osoba zajmująca się montażem pieca gazowego musi posiadać tzw. uprawnienia gazowe. Zanim monter przystąpi do pracy, warto sprawdzić, czy rzeczywiście posiada stosowny dokument. Uprawnienia zdobywa się na specjalnym kursie, który skończy się egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną. Wydawane uprawnienia gazowe w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat i po tym czasie należy je odnowić.